Anna Stein (Budapest, Hungary 1936 – )

portrait 2022

Modern Art Gallery is the exclusive representative of Anna Stein in the Netherlands, Belgium and Germany.
We do not have work of her in stock, but we can order it directly.
All prices are exclusive of shipping cost and possible import duties.


Anna’s Stein Painter and Sculptor, about 65 years of creation

The very day I arrived in Paris in March 1957 I went to the Academy of Fine Art. I was accepted in the studio of Jean Souverbie. I worked there for four years. He told me: You will be a painter.
Theses atelier works are yet strong paintings. But when I became an independent artist I started to paint analytical figurations and compositions. During this time I saw abstract paintings in art galleries and I wanted to experiment this way of expression.
Early Work
In 1963 started what I consider my first period with very personal paintings. I was attracted by technical images which I translated into my paintings. As in “Inside of an atomic center” Later, when I lived in the country and saw agricultural machinery on the land, I introduced it in my paintings.
I was touched by an anatomic drawing of Leonardo da Vinci, so I went to the butcher of the village and assisted in the opening of a pig’s body, which interior is much the same as a human being’s. After that I made several paintings with this theme. Anatomic paintings with a very personal expression
When my personal life became more problematic these inner spaces became more abstract, and deeper coloured. I made also large canvases with abstract landscapes regarding the space from the window of my studio.

Second Period
After having left my life with my first husband I started to create a new life in Paris.
As I lived in a suburb near the capital I saw more exhibitions, and people. I met my second husband. On our way to Hungary we spent some days in Venetia. I was submerged by all the painting of Venetian painters. Fantastic works, opening to a vast space, and vibrating colours entered me. My paintings changed, skies opened, the movements started to float. I created a new expression: the Contemporary Baroque.
Also I started to exhibit more and with success: I could live by my works.
I discovered India during a trip with my husband, and there too I was upset by the culture I discovered. Meanwhile I had started to create sculptures which also were a great success. Through the new forms that entered into my paintings the figures became more apparent.

Third Period
During the difficult years I started psychoanalysis, so my memory worked to the past. Family-life appeared in my paintings, the descendance from ancestors appeared, took forms. At the beginning of the millennium I lost my parents and was able to consult the family documents. That helped me to issue books in Hungary as well as in France about the Engel family and books of my works.
I always had the idea to be able to express all the inner events of life, from birth to death, nature, the inner ways, love and sorrow.

Now
Back to the body. Painting the man: the lover, the warrior, the presence, the beauty of the young boy, the father, being moved by the beauty of the dying slave of Michelangelo. Celebrating the body of the man, by a woman painter.

Exhibitions:
Anna Stein exhibited in many museums and well-known galleries in 17  countries.


Modern Art Gallery is de exclusieve vertegenwoordiger van Anna Stein in Nederland, België en Duitsland.
Wij hebben geen werk van haar in voorraad, maar we kunnen het direct bestellen.
Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en eventuele invoerrechten.


Anna’s Stein Schilder en beeldhouwer, ongeveer 65 jaar creatie

Op de dag dat ik in maart 1957 in Parijs aankwam, ging ik naar de Academie voor Schone Kunsten. Ik werd aangenomen in het atelier van Jean Souverbie. Ik heb daar vier jaar gewerkt. Hij zei tegen mij: jij wordt schilder.
Deze atelierwerken zijn toch sterke schilderijen. Maar toen ik zelfstandig kunstenaar werd, begon ik analytische figuraties en composities te schilderen. Gedurende deze tijd zag ik abstracte schilderijen in kunstgalerijen en ik wilde deze manier van expressie experimenteren.

Vroeg werk
In 1963 begon wat ik beschouw mijn eerste periode met zeer persoonlijke schilderijen. Ik werd aangetrokken door technische beelden die ik vertaalde in mijn schilderijen. Zoals in ‘Binnenkant van een atoomcentrum’. Later, toen ik op het platteland woonde en landbouwmachines op het land zag, introduceerde ik die in mijn schilderijen.
Ik werd geraakt door een anatomische tekening van Leonardo da Vinci, dus ging ik naar de slager van het dorp en hielp bij het openen van het lichaam van een varken, waarvan de binnenkant vrijwel hetzelfde is als dat van een mens. Daarna heb ik meerdere schilderijen gemaakt met dit thema. Anatomische schilderijen met een zeer persoonlijke expressie.
Toen mijn persoonlijke leven problematischer werd, werden deze innerlijke ruimtes abstracter en dieper gekleurd. Ik maakte ook grote doeken met abstracte landschappen die de ruimte vanuit het raam van mijn atelier weergeven.

Tweede periode
Nadat ik mijn eerste echtgenoot had verlaten, begon ik een nieuw leven op te bouwen in Parijs.
Omdat ik in een buitenwijk vlakbij de hoofdstad woonde, zag ik meer tentoonstellingen en mensen. Ik ontmoette mijn tweede echtgenoot. Op weg naar Hongarije brachten we enkele dagen door in Venetië. Ik werd ondergedompeld in al het schilderwerk van Venetiaanse schilders. Fantastische werken, die toegang gaven tot een enorme ruimte, en trillende kleuren kwamen bij mij binnen. Mijn schilderijen veranderden, de lucht ging open, de bewegingen begonnen te zweven. Ik creëerde een nieuwe uitdrukking: de hedendaagse barok.
Ook begon ik meer te exposeren, en met succes: ik kon van mijn werken leven.
Ik ontdekte India tijdens een reis met mijn man, en ook daar raakte ik van streek door de cultuur die ik ontdekte. Ondertussen was ik begonnen met het maken van sculpturen, die ook een groot succes waren. Door de nieuwe vormen die in mijn schilderijen verschenen, werden de figuren duidelijker.

Derde periode
Tijdens de moeilijke jaren begon ik met de psychoanalyse, zodat mijn geheugen naar het verleden werkte. Het gezinsleven verscheen in mijn schilderijen, de afstamming van voorouders verscheen en nam vormen aan. Aan het begin van het millennium verloor ik mijn ouders en kon ik de familiedocumenten raadplegen. Dat heeft mij geholpen om zowel in Hongarije als in Frankrijk boeken uit te geven over de familie Engel en boeken over mijn werken.
Ik heb altijd het idee gehad om alle innerlijke gebeurtenissen van het leven tot uitdrukking te kunnen brengen, van geboorte tot dood, de natuur, de innerlijke wegen, liefde en verdriet.

Nu
Terug naar het lichaam. Het schilderen van de man: de minnaar, de krijger, de aanwezigheid, de schoonheid van de jonge jongen, de vader, ontroerd door de schoonheid van de stervende slaaf van Michelangelo. Viering van het lichaam van de man, door een vrouwelijke schilder.

Tentoonstellingen:
Anna Stein exposeerde in vele musea en bekende galerieën in 17 landen.